Duomenų tvarkymo politika

Esu informuotas (-a), kad: 

1. “Bonum Auto”, UAB (toliau – Įmonė) tvarko ir saugo tik tuos asmens duomenis (toliau Duomenis), kurie yra reikalingi paslaugai suteikti: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sutarties ir su ja susijusių dokumentų (užsakymo, sąskaitos ir kt.) data ir numeris, banko sąskaitos numeris, duomenys apie transporto priemones, taip pat atskiras jų detales, dalis (markė, modelis, tipas registracijos numeris, pagaminimo data, spalva, valstybinis numeris, identifikacinis numeris, kiti skiriamieji duomenys). 

2. Įmonė tvarko ir saugo mano pateiktus Duomenis šiems tikslams: 

2.1. veiklos organizavimas ir vykdymas; 

2.2. sutarties ir su ja susijusių dokumentų (užsakymų, sąskaitų Ir kt.) sudarymas: transporto priemonių, taip pat atskirų jų detalių, dalių remontas, techninė priežiūra; 

2.3. tiesioginė rinkodara. 

3. Duomenys Įmonėje saugomi popierine ir (arba) elektronine forma prievolių galiojimo terminu ir 3 (trys) metai po šių terminų suėjimo arba iki asmens atsisakymo tvarkyti jo duomenis 

4. Įmonė gali teikti mano duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus. 

5. mano Duomenys nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims be atskiro mano rašytinio sutikimo.

6. turiu teisę: 

6.1. susipažinti su Įmonės tvarkomais Duomenimis pateikdamas (-a) prašymą raštu žemiau nurodytu adresu arba el. p. info@bonumauto.lt; 

6.2. ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis; 

6.3. prašyti ištrinti Įmonės tvarkomus duomenis; 

6.4. mano pateiktų duomenų valdytojas yra “Bonum Auto”, UAB juridinio asmens kodas 302842480, adresas Šilutės pl. 26B, Klaipėda.